|     |     |     |     |     
Είσοδος στη ΔήμοςΝΕΤ
Αναζήτηση με Αριθμό εγγράφου
Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΝΠΙΔ

Εισαγωγή στη ΝΟΜΟΣ
Θεματικές Ενότητες

Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
17/04/2014 ΥΠ.ΕΣ. 15293/17.04.2014
Εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού.
17/04/2014 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15000/14.04.2014 (ΦΕΚ 973/16.04.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
17/04/2014 ΥΠ.ΕΡΓ.,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 9727/204/27.03.2014 (ΦΕΚ 928/14.04.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
17/04/2014 ΚΥΑ 2/24529/0022/24.03.2014 (ΦΕΚ 928/14.04.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β') Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
17/04/2014 ΚΥΑ 15261/15.04.2014 (ΦΕΚ 959/16.04.2014 τεύχος Β’)
Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
17/04/2014 ΚΥΑ 15297/15.04.2014 (ΦΕΚ 959/16.04.2014 τεύχος Β’)
Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
17/04/2014 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15338/16.04.2014 (ΦΕΚ 958/16.04.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές.
16/04/2014 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15150/15.04.2014 (ΦΕΚ 955/16.04.2014 τεύχος Β’)
Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010.
16/04/2014 ΥΠ.ΕΣ. οικ.14955/14.04.2014
Έναρξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών
16/04/2014 ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 11/Φ.130181/10322/16.04.2014
Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.4251/2014).
16/04/2014 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 14587/15.04.2014 (ΦΕΚ 938/15.04.2014 τεύχος Β’)
Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
16/04/2014 ΠΟΛ 1108/14.04.2014 (ΦΕΚ 937/15.04.2014 τεύχος Β’)
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
16/04/2014 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. οικ 13697/04.04.2014 (ΦΕΚ 935/15.04.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων».
16/04/2014 ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 55 / 9899/15.04.2014
Μη αναστολή ένορκης διοικητικής εξέτασης.
15/04/2014 ΠΟΛ 1109/14.04.2014
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α'(τροποποίηση διατάξεων ν.δ. 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7-4- 2014).
15/04/2014 ΚΥΑ 9734/Δ5.16/27.03.2014 (ΦΕΚ 912/11.04.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014.
15/04/2014 ΥΠ.ΕΣ. 10645/10.04.2014
Κατάρτιση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α' και β’ βαθμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της αυτοδιοικητικής περιόδου.
15/04/2014 ΠΟΕ – ΟΤΑ 375/14.04.2014
Έγγραφο της εκτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών για την προσπάθεια εφαρμογής του ν.4250/2014 (αξιολόγηση) μέσω εγκυκλίου στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Καταργημένες οι διατάξεις που επικαλείται η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
15/04/2014 Ν. 4258/14 (ΦΕΚ 94/14.04.2014 τεύχος Α’)
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
14/04/2014 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
14/04/2014 ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 111 /οικ. 9613/11.04.2014
Προθεσμία απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.
14/04/2014 Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485/14.04.2014
Υγειονομικές προϋποθέσεις & Υγειονομικοί έλεγχοι στις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στα πλαίσια των διαδικασιών απλούστευσης και γνωστοποίησης σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
14/04/2014 ΠΟΛ 1104/09.04.2014 (ΦΕΚ 909/11.04.2014 τεύχος Β’)
Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 από τους υπόχρεους.
14/04/2014 ΠΟΛ 1095/04.04.2014 (ΦΕΚ 903/10.04.2014 τεύχος Β’)
Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ.
14/04/2014 Ν. 4255/14 (ΦΕΚ 89/11.04.2014 τεύχος Α’)
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
11/04/2014 ΠΟΛ 1099/09.04.2014
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/11 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα», μετά την κατάργηση του ν. 2238/94 και την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13.
11/04/2014 ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. οικ. 1261/9475/10.04.2014
Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού.
11/04/2014 ΙΚΑ Π15/9/11.04.2014
Έλεγχος της υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ», εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και πληρωμή των Παρόχων.
11/04/2014 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 10.04.2014: «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.»
Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις
10/04/2014 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Δ29α/Φ.11/ Γ.Π.οικ11762/420/10.04.2014
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014.
10/04/2014 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 10.04.2014: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
10/04/2014 Σχέδιο Νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» όπως διαμορφώνεται μετά την ψήφιση των άρθρων του στις 08.04.2014.
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
10/04/2014 Απόφαση Υπ. Οικ. ΔΕΛ Α 1055541 ΕΞ 2014/01.04.2014 (ΦΕΚ 874/08.04.2014 τεύχος Β’)
Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 (εκτός από τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013).
10/04/2014 Απόφαση Υπ. Οικ. ΔΕΛ Α 1055438 ΕΞ 2014/01.04.2014 (ΦΕΚ 873/08.04.2014 τεύχος Β’)
Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α'), που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 (εκτός από τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013).
10/04/2014 ΚΥΑ 4.10721/οικ.3.569/08.04.2014 (ΦΕΚ 882/09.04.2014 τεύχος Β’)
Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ για το έτος 2014.
10/04/2014 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 13899/07.04.2014 (ΦΕΚ 881/09.04.2014 τεύχος Β’)
Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων - δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014.
10/04/2014 ΙΚΑ εγκ.30/070/6/09.04.2014
Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
09/04/2014 ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/07.04.2014
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
08/04/2014 ΠΟΛ 1092/03.04.2014
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων.
08/04/2014 Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/07.04.2014 τεύχος Α’)
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
08/04/2014 ΚΥΑ 1025/15/63-β/04.04.2014 (ΦΕΚ 851/07.04.2014 τεύχος Β’)
Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
08/04/2014 ΚΥΑ 13109/31.03.2014 (ΦΕΚ 850/07.04.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
07/04/2014 Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π. οικ.30352/07.04.2014
Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου.
07/04/2014 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π1/460/31.03.2014 (ΦΕΚ 835/04.04.2014 τεύχος Β’)
Εξαίρεση από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014 των προμηθειών που εντάσσονται στα κοινοτικά προγράμματα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ» και «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ».
04/04/2014 Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 03.04.2014
Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
03/04/2014 ΚΥΑ 7350/21.03.2014 (ΦΕΚ 807/01.04.2014 τεύχος Β’)
Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).»
03/04/2014 Υπ .Οικ. & Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας 2/27432/0022/31.03.2014
Ενέργειες της Διοίκησης για την οικονομική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν κατ' εφαρμογή των παρ. 1 γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011, σε συμμόρφωση προς την αριθ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
02/04/2014 ΥΠ.ΕΣ. 13285/31.03.2014
Βεβαιώσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν σε εκλογείς, που δεν θα μεταβούν στους τόπους εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014.
02/04/2014 ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4-40/οικ.8471/01.04.2014
Υπαγωγή υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας.
02/04/2014 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 30.03.2014: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
2 σελίδες: 1, 2
Ανά σελίδα
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
.:banet: powering e-business solutions